Werkwijze

Jaarlijks komen er tientallen aanvragen binnen en de meeste worden toegekend. Aanvragen worden met name gehonoreerd op voorwaarde van daadwerkelijke realisatie.

Voor het indienen van een aanvraag is onderstaande informatie nodig.

Een aanvraag moet voorzien zijn van minimaal de volgende informatie:

1. Naam project

Titel voor directe herken-baarheid en project-definitie.

2. Heldere omschrijving

Beknopte uitleg van doel, doelgroep, verwachte resultaten en methoden.

3. Financiële onderbouwing

Transparante begroting en dekkingsplan voor kosten en financieringsoverzicht.

4. Contactgegevens

Essentieel voor gemakkelijke communicatie en vervolgacties.

Volgens de statuten stelt de stichting zich ten doel het: ‘(…) binnen de perken van haar middelen, zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur, verlenen of doen verlenen van uitkeringen en/of andere hulp aan (bij voorkeur Zaltbommelse) charitatieve, kerkelijke, wetenschappelijke, culturele en/of ander algemeen nut beogende instellingen. Deze instellingen mogen geen politiek doel beogen (…)’

Past de activiteit of het project niet bij de doelstelling van onze stichting, dan verwijzen we degene die het verzoek heeft ingediend zo nodig naar een serviceclub of een instantie waarbij meer succes te verwachten is.

Plezier tijdens het midzomer maaien in de Torentuin