Werkwijze

Jaarlijks komen er tientallen aanvragen binnen en de meeste worden gehonoreerd. Dit gebeurt op voorwaarde van realisatie: een activiteit of project moet daadwerkelijk zijn uitgevoerd. De Van Voorden Stichting hanteert daarbij het uitgangspunt ‘mede mogelijk maken’, zodat er geen financiële afhankelijkheid ontstaat.

Het bestuur van de Van Voorden Stichting komt minimaal vier keer per jaar bijeen. In maart, juni, september en december – en zo veel vaker als nodig is. Ze bespreekt de verzoeken voor een financiële bijdrage: voldoet een verzoek aan de voorwaarden? Levert de activiteit of het project een bijdrage aan de gemeenschap in de Bommelerwaard die past binnen de doelstelling van de stichting?

Een aanvraag moet voorzien zijn van minimaal
de volgende informatie:
– Naam van de activiteit of het project
– Heldere omschrijving
– Begroting en financiële onderbouwing, inclusief dekkingsplan
– Bereikbaarheidsgegevens

Volgens de statuten stelt de stichting zich ten doel het: ‘(…) binnen de perken van haar middelen, zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur, verlenen of doen verlenen van uitkeringen en/of andere hulp aan (bij voorkeur Zaltbommelse) charitatieve, kerkelijke, wetenschappelijke, culturele en/of ander algemeen nut beogende instellingen. Deze instellingen mogen geen politiek doel beogen (…)’

Past de activiteit of het project niet bij de doelstelling van onze stichting, dan verwijzen we degene die het verzoek heeft ingediend zo nodig naar een serviceclub of een instantie waarbij meer succes te verwachten is.

Plezier tijdens het midzomer maaien in de Torentuin